Jitřenka, 45

Číslo profilu 5705737
Datum registrace 28.01.2023
Aktualizován 06/5/2023
Jméno Jitřenka
Země Czech Republic
Město Blansko
Orientace Lesbičky
Věk 45
Znamení zvěrokruhu Štír
Výška 160 cm
Váha 50 kg
Barva vlasů Blond
Barva očí Zelená
Kouření Ne
Alkohol Ne
Oblíbené země Francie Dubaj Vietnam Mauricius Německo

Přemyslovské střední Čechy

Tuto zprávu poskytl uživatel Jitřenka Blansko 06/6/2023 05:13:06

Judikatura Předpisy Rejstříky Výpočty.

výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí Kralupy nad Vltavou

Lenky Kaniové a soudců Mgr. Vladimíra Doležala a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobců: a město Kralupy nad Vltavou, se sídlem Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, b město Mělník, se sídlem náměstí Míru 1, Mělník, oba zastoupeni zastoupeni Mgr. Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozsudkem Krajského soudu v Praze dále jen krajský soud ze dne 4.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ - PDF Free Download

Prvostupňovým rozhodnutím správní orgán schválil Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. Správní orgán, jakožto příslušný vodoprávní úřad, oznámil dne 7. Dále stručně shrnul důvody pro přijetí nového manipulačního řádu, jehož hlavní změna oproti původnímu manipulačnímu řádu z roku spočívala ve zvětšení retenčního prostoru z 62, na 93, milionů m3.

Účastníkům a dotčeným orgánům správní orgán současně stanovil lhůtu k uplatnění jejich připomínek, resp. Námitky uplatnila řada osob zúčastněných na řízení. Opožděné námitky uplatnil také žalobce. Martinem Jakoubkem, na který se dále odvolávala. Dne Oba žalobci a několik dalších osob zúčastněných na řízení se proti prvostupňovému rozhodnutí odvolali.

Dne 9. Při věcném posouzení žaloby pak krajský soud poukázal na závěry judikatury formulované ve vztahu ke schvalování manipulačních řádů vodních děl. Podle ní je manipulační řád pouze technickou směrnicí pro nakládání s vodami, která nikomu nezakládá práva ani povinnosti, přesto jí mohou být dotčena hmotná práva dotčených osob.

Soudům nepřísluší posuzovat správnost stanovení jednotlivých hodnotových ukazatelů, ostatně již z povahy obsahu a náležitostí manipulačního řádu lze stěží dovodit, co by bylo předmětem přezkumu. Přitom krajský soud konkrétně odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9.

Není tedy na soudech, aby zasahovaly do působnosti správního orgánu v tom směru, aby hodnotily účelnost a věcnou správnost jeho závěrů, nejde-li zároveň o kritéria zákonná. Jiný postup by byl nepřípustným zasahováním moci soudní do moci výkonné. Zde krajský soud odkázal na další rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne Krajský soud s odkazem na náležitosti žádosti o schválení manipulačního řádu vodního díla, předepsané vyhláškou č.

Předložení na ni navazující dílčí studie ČVUT Vodohospodářské řešení nádrže Orlík bylo motivované patrně snahou v řízení prokázat, že změna manipulačního řádu spočívající ve zvětšení retenčního prostoru byla odborně podložená a nikoli jen nahodilá a že i po této změně budou v přijatelném rozsahu plněny ostatní funkce vodní nádrže. Ani správní orgán proto nemohl po navrhovateli požadovat předložení žalobci uváděné studie jen proto, aby se s touto studií mohli ostatní účastníci řízení seznámit.

Skutečnost, že žalobci požadovaná studie nebyla součástí správního spisu, tedy nepředstavuje nezákonnost. Žalobci však v tomto ohledu vycházeli z nesprávného předpokladu, že předmětem řízení o schválení manipulačního řádu je vyvažování jednotlivých kolidujících zájmů a hledání nejpřijatelnějšího kompromisu, tedy že předložený manipulační řád je pouze formální podmínkou zahájení řízení, jehož další průběh se od obsahu žádosti odpoutává. Předmětem řízení o schválení manipulačního řádu je ovšem jen zhodnocení, zda předložený návrh je v souladu s právními předpisy, nikoliv zda představuje nejoptimálnější variantu opírající se o široce přijímaný konsenzus.

Pro účely přezkoumávaného řízení tedy byla plně postačující studie, která analyzuje žadatelem zvolené řešení a jeho dopady na plnění všech funkcí vodního díla. Studie zabývající se možnými alternativami zjevně překračovala rámec správního řízení, z tohoto důvodu by se jednalo o podklad nadbytečný. Námitku žalobců proto soud hodnotil jako nedůvodnou. Krajský soud vysvětlil, že předmět řízení o žádosti ke schválení manipulačního řádu vymezuje žadatel tím, jakou žádost podá.

Jak již bylo uvedeno, správní orgány následně zkoumají, zda má žádost právními předpisy vyžadované náležitosti a zda je v souladu s právními předpisy. Pokud ano, podané žádosti vyhoví, pokud nikoli, zamítnou ji. Návrh manipulačního řádu je podstatnou náležitostí žádosti, která předurčuje předmět správního řízení.

Nejde jen o formální úkon zahajující řízení, jehož předmětem by obecně bylo schválení jakéhokoli jiného manipulačního řádu bez předem závazně stanovených parametrů. V daném případě navíc navrhovatel-vlastník vodního díla měl schválený manipulační řád a nic ho nenutilo zpracovat nový. Podáním žádosti sledoval jediný cíl, a to schválení faktické změny, spočívající ve snížení hladiny zásobovacího prostoru vodního díla, čímž dojde ke zvýšení kapacity retenčního prostoru.

Bylo by nepřípustné, aby výstupem tohoto řízení bylo schválení manipulačního řádu, založeného na jiných parametrech, než bylo navrhováno. Účastníci řízení mají právo na to, aby byl schválený manipulační řád v souladu s právními předpisy. Z vodního zákona ani z jiného právního předpisu však nelze dovodit jejich právo na to, aby se jejich požadavky-třeba i přes nesouhlas vlastníka vodního díla-promítly do finální podoby schvalovaného manipulačního řádu.

Vlastník vodního díla je ten, kdo určuje způsob užívání vodního díla tak, aby byl prováděn v souladu s existujícími veřejnoprávními povoleními. Pokud by správní orgán byl oprávněn provádět dílčí zásahy do navrženého manipulačního řádu, mohl by v důsledku omezených znalostí o fungování konkrétního vodního díla zvolit řešení, které je nevhodné.

Tím spíše to platí v právě posuzované věci, kdy se jedná o vodní dílo, jež je součástí komplexu vltavské kaskády a kdy musí být manipulační řády jednotlivých vodních nádrží vzájemně koordinovány. Nelze tedy připustit, aby jeden krajský úřad svými zásahy do manipulačního řádu jedné z přehrad určoval poměry v celé vltavské kaskádě.

K dosažení konsensu mezi vlastníkem vodního díla a osobami, které jsou jeho provozem dotčeny, tak z povahy věci nemůže dojít až v řízení o schválení manipulačního řádu, neboť zde k tomu není prostor. K vyjednávání musí dojít před takovým řízením. Pokud vlastník vodního díla nemá zájem na zohlednění požadavků těch, jichž se provoz vodního díla může týkat, nelze je ingerencí správního orgánu do manipulačního řádu prosadit, pokud ten současně není v rozporu s právními předpisy.

Správní orgány obou stupňů proto nepochybily, pokud podrobně nezdůvodnily, proč schvalují manipulační řád s právě takovým objemem retenčního prostoru.

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k ů - PDF Free Download

Vysvětlení, že se tak děje proto, že právě takový objem retenčního prostoru navrhovatel ke schválení předložil, je přesné a dostačující. V manipulačním řádu Orlík se navrhovatel rozhodl neupravit využití mobilních hradítek. Pokud by tedy tato hradítka byla skutečně způsobilá zadržet v přehradě miliony kubíků vody nad rámec její horní ovladatelné hladiny, nemůže je navrhovatel jednoduše takovým způsobem použít.

Jejich použití s takovým následkem by totiž patrně skutečně spadalo do režimu § 2 odst. Okolnost, že navrhovatel bude v budoucnu postupovat v rozporu s manipulačním řádem, však soud nemohl předjímat jen z toho, že na hrázi a jejím bezprostředním okolí byla učiněna stavební příprava pro montáž mobilních hradítek.

Manipulační řád tedy není nezákonný proto, že nepředpokládá užití takových opatření, pro něž byla provedena stavební příprava. Pokud ovšem naopak mobilní hradítka slouží pouze k ochraně technických zařízení přehrady a nejsou schopna zadržovat vodu, jak tvrdil žalovaný, pak v manipulačním řádu nemusela být upravena. V takovém případě totiž není funkcí mobilních hradítek vzdouvat vodu a akumulovat ji, nýbrž jen ochránit jednotlivé objekty hráze, které nejsou určeny k manipulaci vody jejímu odtoku a které by mohly být v případě mimořádných událostí ohroženy zaplavením, a tedy poškozením.

K tomu krajský soud uvedl, že manipulační řád obsahuje náležitosti požadované § 2 odst.

R o z h o d n u t í. vydává - PDF Free Download

Konkrétně pro případ povodní překračujících návrhové parametry vodního díla, se stanoví, že je-li hladina v nádrži na svém maximu ,6 m n. Jedná se sice o pokyny relativně obecné, avšak tato obecnost není v rozporu s uváděnou vyhláškou. Velké povodně, které by způsobily, že by byly parametry vodního díla Orlík překročeny, by totiž nepochybně podobnou měrou dopadly i na další vodní díla tvořící Vltavskou kaskádu.

U takové krizové situace by nebylo možné předvídat její průběh a jen obtížně je proto možné předem stanovit, jaká konkrétní opatření budou pro to které vodní dílo ideální. Pokud je tedy v manipulačním řádu stanoveno, že v takové situaci bude o postupu na celé Vltavské kaskádě operativně rozhodovat Povodí Vltavy, které bude situaci sledovat a koordinovat, jde o řešení rozumné.

Naopak příliš svazující by bylo stanovení konkrétních postupů pro jednotlivá vodní díla v manipulačním řádu. S ohledem na individuální okolnosti každé povodně by se totiž taková opatření mohla ukázat jako nevhodná a jejich nedodržení by bylo vykročení z mezí stanovených manipulačním řádem.

Při překročení maximální hladiny by navíc byla voda v nádrži v podstatě nemanipulovatelná a nemělo by smysl stanovit manipulačním řádem postupy, které by se pak v konkrétní situaci mohly ukázat jako neuskutečnitelné. Kasační stížnost a vyjádření žalovaného [11] Žalobce dále jen stěžovatel napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností, kterou navrhoval jeho zrušení, zrušení rozhodnutí obou správních orgánů a vrácení věci správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Stížnost byla poměrně rozsáhlá, a protože se argumentace k jednotlivým stížnostním důvodům překrývala, nekoresponduje následující členění beze zbytku s rozdělením kasačních důvodů podle § odst. S odkazem na § 50 odst. Přitom správní orgán není vázán jen návrhy účastníků a vždy provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

Navrhovatel právě s odkazem na předmětnou studii ČVUT dospěl k závěru, že retenční prostor vodní nádrže je možné zvýšit o 30 mil.

výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí Kralupy nad Vltavou

Ta se zabývá sedmi variantami zvětšení retenčního prostoru, což byla stěžejní otázka pro zpracování nového manipulačního řádu. Tím, že si správní orgán studii ČVUT jako podklad pro rozhodnutí nevyžádal, zbavil stěžovatele a další účastníky řízení možnosti se k ní vyjádřit a současně porušil zásadu materiální pravdy, kdy nedostatečně zjistil skutkový stav tak, aby o něm nebyly pochybnosti.

Kromě samotných informací z muzeí a archívů, nebo oddílových kronik a almanachů, které najdeš na středisku, můžete ke svému bádání využít nejen vyhledavače jako Google, ale i některé z následujících stránek:. Databáze Vojenského historického archívu, který shromažďuje údaje o padlých vojácích a legionářích — www. Seznamy pietních míst Spolku pro vojenská pietní místa — www.

Databáze obětí Holocaustu — www. Kromě zpracování příběhu Hrdinů na našich internetových stránkách je záslužné připomenut jejich osudy i jiným způsobem v místě bydliště, života či skonu. Nabízíme vám náměty jak na to:. Téměř každé město či vesnice má pomník padlých za 2. Již dnes má mnoho hrdinů své samostatné pomníčky či pamětní desky, ale není na nich uvedeno, že šlo o skauty.

Zkuste se domluvit na doplnění lilií nebo v jednodušší verzi umístěním třeba malého kamene se symbolem skautingu, jak ho vidíte na snímku říčanských skautů. Pokud žádná připomínka na místě neexistuje, máte možnost ji vytvořit. Od pamětní desky ve městě, která je náročnější na jednání s úřady a majiteli místa, přes jednodušeji zřízené mohyly či dřevěné desky v krajině, například v místech tábora, kam skauti jezdili, či kde skládali slib, jako na snímku skautů z Prahy Dejvice.

Zajímavou možností jsou takzvané Kameny zmizelých, používané v posledních letech především k označení míst, odkud šli lidé na smrt do koncentračních táborů. Neměli bychom také zapomenout seznámit s osudem Hrdiny další členy střediska, ať už prostřednictvím nástěnky umístěné ve společných prostorách klubovny či jiným zajímavým způsobem, jako je vzpomínková akce u příležitosti data úmrtí, odchodu do transportu apod.

Budeme rádi, pokud vaše aktivity zaznamenáte i po ukončení soutěže do profilu Hrdiny, aby byly inspirací ostatním. Během druhé světové války položilo své životy více než skautů a skautek.

S přibývajícími léty od konce války nejenže mnohé informace zůstávají stále zaváty časem, ale pomalu přicházíme i o možnost hovořit o těchto událostech s těmi, kteří je sami zažili. Skautský institut se proto rozhodl vyhlásit výzvu Hrdinové války a zmapovat málo i více známé osudy skautů za druhé světové války, zachovat památku těch, kteří jsou oběti bojů, mučení, koncentračních táborů, ale i nehod či nešťastných náhod.

Administrativa – Obec Němčovice

Projekt Hrdinové války založil a zajišťuje Skautský institut. Jeho činnost je závislá na podpoře malých dárců. Jestli se Vám tato výzva a další činnost Skautského institutu zamlouvá, budeme moc rádi za drobný měsíční příspěvek v rámci Klubu podporovatelů. Detaily a další formy podpory najdete na webu Skautského institutu. Je to na vás, soutěž je určena pro družiny i oddíly skautů a skautek, roverské kmeny a oldskauty.

Vítáni jsou i jednotliví badatelé! Pokud se chce zúčastnit více družin z oddílu, je fajn najít si více Hrdinů, ať každá zpracuje jednoho. Se svým oddílem, kmenem, nebo sám si vyber skauta, jehož příběh by jsi chtěl pomoci vybádat.

Padlé Hrdiny můžete vyhledávat několika způsoby. Buď se na mapě podívat, zda ve vašem okolí některý z nám známých skautů nezahynul, nebo můžete zkusit vyhledat v seznamu skauty, kteří se ve vašem okolí narodili a žili a jejich příběh zpracovat. Pozor, mapa zobrazuje pouze místa, o nichž víme, kde skauti zemřeli! Pokud nevíme, kde skaut zemřel, na mapě ho nenajdete a musíte hledat pouze ve jmenném seznamu podle místa jeho narození.

Veškeré informace, které se nám podařilo o skautovi zjistit, naleznete uvedené v krátkém medailonku, který je uveden ve jmenném seznamu. Ve většině případů se jedná o jméno případně i přezdívku , datum narození a úmrtí a místo narození.

Dále jsme se snažili uvést i krátký popis událostí a místa úmrtí Hrdiny, pokud nám jsou známy. U některých padlých skautů máme k dispozici i fotografie. Pokud nikdo příběh Hrdiny ještě nezpracovává, můžeš se na jeho profilu přihlásit k jeho zpracování skrze zadání kontaktního emailu.

Následně od nás dostaneš přístup k badatelskému deníku, kde najdeš nejen inspiraci, kde hledat informace a dokumentaci o skautovi, kam se jít podívat, nebo s kým mluvit o padlém. Detaily o skautově životě, místech s ním spojených, fotografie, či vyprávění pamětníků pak nahraješ do online profilu padlého.

Mezinárodní porada ředitelů VTP ve VTP a PI Řež – Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Určitě ano, někdy je to přímo vhodné, když v jedné situaci zemřelo více skautů. Například jako židovské rodiny umučené v koncentračních táborech nebo skauti z jednoho místa, kteří společně bojovali za květnového povstání. Pošli nám o něm na email hrdinove skautskyinstitut. Může se také stát, že naopak zjistíte, že námi uváděný Hrdina skaut nebyl, i tuto informaci nám pošlete.

Pokud chcete s jakýmikoliv dokumenty, fotografiemi, či nahrávkami, které nejsou vaše seznámit i ostatní na webovém profilu Hrdiny, musíte mít souhlas vlastníka muzea, archívu, nebo pamětníka.

Muzea i archívy často mívají své vlastní formuláře, poptej se po nich. Pokud se jedná o nahrávku, kterou jste pořídili vy, nezapomeňte uvést, kdo nahrávku natočil, kdy a kde. Pokud budete chtít nahrát video s pamětníkem, zeptejte se ho na svolení nahrávku uveřejnit. Formulář se souhlasem najdete zde. Formulář pak nezapomeňte poslat na hrdinove skautskyinstitut.

V případě, že budete využívat informací z tiskových materiálů, nezapomeňte uvést zdroj autor, název publikace, místo vydání publikace, nakladatele, rok vydání, celkový počet stran, stránky s použitými informacemi.

Někdy se to opravdu může stát, 70 let je přeci jen dlouhá doba. Pokud budete takto bezradní, napište nám na email hrdinove skautskyinstitut. Veškeré informace, které se vám podařilo zjistit, nahrajte do online profilu Hrdiny. Editační link pro úpravu profilu vám byl zaslán na email, který jste zadali při výběru Hrdiny. Pokud link nemůžete najít, napište nám na email.

Každý člen vaší badatelské skupiny od nás pak za splnění výzvy dostane nášivku Hrdinů války! Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v Což ovšem neznamená, že jsou přesné.

I ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:. Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt Padli na barikádách. Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě. Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou. Krvavé finále. Pokud jsi narazil na nám neznámého skauta, dej nám o něm vědět. Stačí nám napsat jeho jméno a krátkou informaci, kterou o něm víš to může být místo a datum narození či úmrtí, nebo místo skautování, atd.

Na základě tvých informací vytvoříme Hrdinovi profil, který pak můžeš ty, nebo někdo jiný zpracovat. Na tvůj email ti rovněž zašleme odkaz, na němž budeš moci vyplňovat informace o skautovi. Odkaz můžeš upravovat tolikrát, kolikrát potřebuješ. Dokončený příběh Hrdiny dáš nakonec publikovat a po našem schválení bude zveřejněn na těchto stránkách.

Filtrovat: Vše Dokončené Volné. Přidat člověka. Učitel v Lanžhotě, zatčen jako člen odbojové skupiny učitelů a člen ozbrojených složek zahynul v koncentračním táboře Mauthausen na bloku Umučen s rodinou v koncentračním táboře z důvodu rasové nenávisti.

Z rodiny se vrátil jediný bratr Emil Hecht, který nesnesl pomyšlení, že celá rodina byla vyvražděna a spáchal sebevraždu. Zatčen gestapem Později propuštěn, zmizel i se svým bratrem neznámo kam.

Profesor Obchodní akademie. Pro odbojovou činnost zatčen a odsouzen k trestu smrti. Podplukovník, organisátor odboje. Vězněn v Terezíně, umírá po propuštění na následky útrap. Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa. Inspirace a užitečné odkazy Kam pro informace? Kromě samotných informací z muzeí a archívů, nebo oddílových kronik a almanachů, které najdeš na středisku, můžete ke svému bádání využít nejen vyhledavače jako Google, ale i některé z následujících stránek: Databáze Vojenského historického archívu, který shromažďuje údaje o padlých vojácích a legionářích — www.

Nabízíme vám náměty jak na to: Doplňte jména padlých na pomník Téměř každé město či vesnice má pomník padlých za 2. Připomeňte, že se jednalo o skauta Již dnes má mnoho hrdinů své samostatné pomníčky či pamětní desky, ale není na nich uvedeno, že šlo o skauty.

Připomeňte události a místa, kde se vše odehrálo Pokud žádná připomínka na místě neexistuje, máte možnost ji vytvořit. Připomeňte osudy Hrdinů v oddíle, či středisku Neměli bychom také zapomenout seznámit s osudem Hrdiny další členy střediska, ať už prostřednictvím nástěnky umístěné ve společných prostorách klubovny či jiným zajímavým způsobem, jako je vzpomínková akce u příležitosti data úmrtí, odchodu do transportu apod. Hrdinové v otázkách a odpovědích Co je to výzva Hrdinové války?

StřípkY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou - PDF Free Download

Můžu projekt podpořit jinak než vlastním bádáním? Máme se zapojit jako celý oddíl, nebo družina? Je možné se zapojit i jako roveři, či jako jednotlivec? Jak na to? Jak zjistím, co vše je již o Hrdinovi známo?

Padlého skauta již máme vybraného, co teď? Chtěli bychom zpracovat více Hrdinů, můžeme? Co máme dělat, pokud víme, nebo jsme narazili na skauta Hrdinu, který není v seznamu?

0 / 5